Vedtægter for Vildbjerg Håndbold

 

§ 1
Navn og hjemsted

Forenings navn er ”Vildbjerg Håndbold”, der er hjemmehørende i Herning Kommune.
Foreningen er stiftet d. 20. april 1950 og er tilsluttet Dansk Håndbold forbund under Dansk Idrætsforbund (DIF) samt DGI – Hammerum Herred og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2
Formål

Foreningen har til formål at skabe gode rammer for udøvelsen af håndbold, samt på anden måde at virke for at fremme håndboldsporten.

§ 3
Medlemskab

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der støtter op om foreningens formål.

§ 4
Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller til en af bestyrelsen udpeget person.

§ 5
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen, og kan kun accepteres, såfremt vedkommende ikke er i kontingentrestance.

§ 6
Kontingent

Kontingent for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling
Angående kontingentfrihed/kontingentnedsættelse overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse i de enkelte tilfælde.

§ 7
Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af restance/gælden.

§ 8
Udelukkelse

Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, turnerring o. lign, såfremt vedkommende er i kontingentrestance, eller såfremt vedkommendes opførsel direkte strider imod foreningens love og formål.
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 9
Idrætsudøvelse

Deltagelse i stævner, konkurrencer, opvisninger o. lign, hvor foreninger er ikke helt eller delvis arrangør, må kun finde sted, når bestyrelsens tilladelse i forvejen er indhentet.
Holdpræmier (pokaler, pengepræmier o.lign.) vundet ved deltagelse i stævner, turneringer m.m. tilfalder foreningen.

§ 10
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer over 14 år og forældre til medlemmer under 14 år., samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har desuden forældre til medlemmer under 14 år. Stemmeret har også ulønnede Leder, træner og udvalgsmedlemmer
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Der indkaldes til generalforsamlingen i den lokale dags- eller ugepresse med 14 dages varsel.
En rettidig generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 11
Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.   Valg af dirigent og referent.
2.   Bestyrelsen beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
3.   Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
4.   Fastsættelse af kontingent.
5.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6.   Behandling af indkomne forslag.
7.   Valg af medlemmer til forretningsudvalget.
8.   Valg af medlemmer til udvalgene:
– børne- & ungdomsudvalget
– seniorudvalget
– stævneudvalget
9.   Valg af revisorer.
10. Valg af 2 repræsentanter til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
11. Eventuelt.

§ 12
Generalforsamlingens ledelse m.v.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 18 og § 19.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jvf. § 10.
For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfældes skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 14
Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Forretningsudvalgets medlemmer (formand, næstformand, kasserer og sekretær) vælges for en 2-årig periode. Formand og sekretær vælges i ulige år, næstformand og kasserer vælges i lige år.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af forretningsudvalget samt formændene fra:
– børne- & ungdomsudvalget
– seniorudvalget
– stævneudvalget
– sponsorudvalget (økonomiudvalg)
Udvalgene består af 4-6 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.
Udvalgene vælger selv deres formand, som indgår i bestyrelsen.

§ 15
Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner, der vedrører den almindelige daglige drift disponerer kasseren alene – i øvrige økonomiske henseender disponerer formanden og kasseren i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 16
Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisor.
Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 17
Revisor

På den ordinære generalforsamling vælges revisor for et år af gangen.
Revisor skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18
Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19
Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes, der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

§ 20

Herved ophæves alle hidtil gældende love og vedtægter Vildbjerg KFUM Håndbold.

Disse vedtægter er vedtaget af Vildbjerg KFUM Håndbolds ordinære generalforsamling mandag d. 6. februar 2023.